ครม.ทุ่ม 1.7 พันล้านบาทสร้างสายเคเบิลใต้น้ำเกาะเต่า

ครม.ทุ่ม 1.7 พันล้านบาทสร้างสายเคเบิลใต้น้ำเกาะเต่า

ครม.เห็นชอบโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี วงเงิน 1,776 ล้านบาท รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  ที่ประชุมครม.เห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 ปีเริ่มในปี 2564-2566 งบประมาณทั้งสิ้น 1,776 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวใช้เงินกู้ในประเทศ จำนวน 1,332 ล้านบาท  โดยกฟภ.ทยอยดำเนินการกู้เงินตามความจำเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จและเงินรายได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 444 ล้าน โดยให้ผ่อนผันการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2535 เรื่อง แผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศ ในการดำเนินโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้ กฟภ. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

             

โครงการดังกล่าวเคยอนุมัติไปตั้งแต่ปี 2557 แต่ดำเนินการล่าช้า  จึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาของครม.อีกครั้ง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมี อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติการและบำรุงรักษา ลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย

ทั้งนี้ครม.มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า จะให้กฟภ.เป็นผู้ดำเนินโครงการและควรดำเนินโครงการ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อลดความเสี่ยงในการปรับเพิ่มต้นทุนโครงการ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)เกาะเต่าในด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้สอดคล้องการรองรับการพัฒนาของเกาะเต่า  ซึ่งควรมีการกำหนดค่าไฟฟ้าในอัตราพิเศษสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล บนเกาะต่างๆให้มีอัตราที่สูงกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน ที่อยู่อาศัย จะได้สะท้อนต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริงและสะท้อนค่าใช้จ่ายจริง