GULF ตั้ง 'ยุพาพิน วังวิวัฒน์' เป็นซีเอฟโอ มีผล 28 ม.ค.63

 GULF ตั้ง 'ยุพาพิน วังวิวัฒน์' เป็นซีเอฟโอ มีผล 28 ม.ค.63

GULF ปรับโครงสร้างองค์กร ตั้ง 'ยุพาพิน วังวิวัฒน์'เป็นซีเอฟโอ แทน 'สมิทธ์ พนมยงค์' ย้ายดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจระหว่างประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.63

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงได้ปรับโครงสร้างองค์กร โดยแต่งตั้ง นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน ( CFO) อีกตำแหน่ง แทนนายสมิทธ์ พนมยงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน ( CFO)ซึ่งโอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.2563 เป็นต้นไป