แนวโน้มการใช้พลังงาน 2563

แนวโน้มการใช้พลังงาน 2563

พลังงานถือเป็นปัจจัยสำคัญการขับเคลื่อนชีวิต และยิ่งเป็นโครงการเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่อย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่แม้จะเป็นพื้นที่ที่ถือว่าอยู่ในกลุ่มโอเวอร์ซัพพลายไฟฟ้า แต่แผนการจัดหาพลังงานก็ควรสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่

พลังงานถือเป็นปัจจัยสำคัญการขับเคลื่อนชีวิต และยิ่งเป็นโครงการเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่อย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่แม้จะเป็นพื้นที่ที่ถือว่าอยู่ในกลุ่มโอเวอร์ซัพพลายไฟฟ้า แต่แผนการจัดหาพลังงานก็ควรสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่

 เนื่องจาก ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นไม่ได้ สำหรับ โครงการอย่างอีอีซี เพราะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่แค่การเดินเครื่องของเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป แต่อีอีซี หมายถึงเมืองอัจฉริยะ การแพทย์อัจฉริยะ การผลิตอัจฉริยะ รวมไปถึงการบินอัจฉริยะ ทำให้พลังงานในพื้นที่อีีอีซีต้องไม่ใช่แค่เพียงพอสำหรับการใช้แต่ต้องมีเสถียรภาพด้วย 

บื้องต้น คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) มีแนวทางจัดการขยะในพื้นที่อีอีซี ที่มีเป้าหมายจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะเพิ่ม 5-6 แห่ง ใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  

ทั้งนี้ การรับซื้อไฟฟ้าจากขยะ ถือเป็นแผนหนึ่งในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี2561-2580 (PDP 2018) ที่กำหนดขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งภาพรวมปี 2563 เพิ่มขึ้น1.8%