'อีอีซี' แล้งนี้ต้องมีน้ำ

'อีอีซี' แล้งนี้ต้องมีน้ำ

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 1/2563 ได้รับทราบแผนบริหารจัดการน้ำใน อีอีซี : แก้ระยะสั้น วางแผนระยะยาวให้ยั่งยืน

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 1/2563 ได้รับทราบแผนบริหารจัดการน้ำใน อีอีซี : แก้ระยะสั้น วางแผนระยะยาวให้ยั่งยืน

โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้เสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ปี 2563 – 2580)และมาตรการระยะสั้น 

ในส่วนมาตรการระยะสั้น เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2563 ซึ่งพบว่าสถานการณ์น้ำในจังหวัดระยองและฉะเชิงเทรา มีใช้เพียงพอ ส่วนจังหวัดชลบุรี มีความต้องการน้ำเพิ่มเล็กน้อย (ประมาณ 5 - 6 ล้านลูกบาศก์เมตร) แต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง และทำงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำ

ดยเตรียมโครงการเพิ่มเติม ทำแผนใช้น้ำ ลดลง 10%  ช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย 2563 และวางมาตรการเพิ่มปริมาณน้ำ หากฝนตกล่าช้าจากปกติ ได้แก่การสูบน้ำกลับคลองสะพาน มายังอ่างเก็บน้ำประแสร์, การสูบน้ำคลองหลวง ณ จุดพานทองเข้ากับท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต - บางพระ และการผันน้ำอ่างเก็บน้ำประแกด (ลุ่มน้ำวังโตนด) จ.จันทบุรี มายังอ่างเก็บน้ำประแสร์

แผนการทำงานที่ชัดเจน ก็พอจะสบายใจได้ว่าแล้งนี้อีอีซีต้องมีน้ำใช้แน่