'อีอีซีโมเดล' งานสร้างคน

'อีอีซีโมเดล' งานสร้างคน

ในโอกาสที่เมื่อวานนี้ (16 ม.ค.) เป็นวันครู จึงขอยกเรื่องการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี มานำเสนอ แน่นอนการพัฒนาใดๆย่อมต้องไม่ลืมส่วนที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาคน หรือ เรียกหรูๆว่า “บุคลากร”

ในโอกาสที่เมื่อวานนี้ (16 ม.ค.) เป็นวันครู จึงขอยกเรื่องการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี มานำเสนอ แน่นอนการพัฒนาใดๆย่อมต้องไม่ลืมส่วนที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาคน หรือ เรียกหรูๆว่า “บุคลากร”

ผู้ทำหน้าที่สร้างสรรค์บุคลากรทั้งด้านวิชาความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ก็คือ “ครู” ภายใต้หน้าที่นี้หากมีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน อย่าง“EEC Model” ก็จะทำให้การพัฒนาคนของประเทศและพื้นที่ประสบผลสำเร็จ โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

EEC Model ประกอบด้วย 1.แบบเรียนฟรี มีงานทำ 2. แบบจ่ายน้อยมีโอกาสทำงาน ทั้งสองรูปแบบมีหลักการว่าด้วยการพัฒนาทักษะบุคลากรปรับเข้าสู่Demand Driven ที่เอกชนร่วมจ่าย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรเร่งด่วน การสร้างบัณฑิตอาสา และผลิตอาชีวะมาตรฐานอินเตอร์

จากโครงการอีอีซี กำหนดเป้าหมายว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ผ่านการสร้างงานคุณภาพ 4.7 แสนตำแหน่ง จากจำนวนนักเรียนในพื้นที่รวม 465,417 คน ในจำนวนนี้เป็นการศึกษาระดับประถมศึกษาสูงสุด ขณะที่ระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีจำนวนน้อยสุด รองลงมาคือระดับปริญญาตรี