'EECi' โชว์นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

'EECi' โชว์นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

EECi เป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้นโยบาย อีอีซี ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา เพื่อการใช้นวัตกรรมผลักดันเศรษฐกิจ

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา 

หลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เปิดหน้าดินเริ่มการก่อสร้าง เมื่อ 27 ก.พ. 2562 คาดเปิดใช้งานกลางปี 2564  ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้เผยถึงความคืบหน้าโครงการว่ามีผู้เช่าพื้นที่แล้ว 140 ไร่ หรือ สัดส่วน 29% อยู่ระหว่างเจรจา 209 ไร่ สัดส่วน 43% รวม 72% ของพื้นที่ให้บริการระยะที่ 1 

โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีรวมถึงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลผลิตจากภาคเกษตรกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะมี BIOPOLIS เป็นเมืองนวัตกรรมหลักในการขับเคลื่อน

ภาระกิจด้านการยกระดับการวิจัยพัฒนา ต่อยอดและขยายผลนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ออกไปสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร 

จากความคืบหน้างานด้านกายภาพแล้วในส่วนแผนการทำงานมีทิศทางที่น่าสนใจไม่แพ้กัน