50 ชม. กับการนำเข้า-ส่งออกไทย

50 ชม. กับการนำเข้า-ส่งออกไทย

หัวใจหลักของการค้าคือกระบวนการส่งต่อสินค้าถึงมือผู้บริโภค ซึ่งขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกสินค้า เป็นปัจจัยสำคัญ

หัวใจหลักของการค้าคือกระบวนการส่งต่อสินค้าถึงมือผู้บริโภค ซึ่งขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยเฉพาะด้านท่าเรือของแต่ละประเทศเป็นเหมือนดัชนีชี้วัดว่าการทำธุรกิจการค้าของประเทศนั้นๆมีความสะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์การค้าและการลงทุนยุคทรานด์ฟอร์มนี้หรือไม่

รายงาน Asian Economic Integration Report 2020 ของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี เผยถึงระยะเวลากระบวนการผ่านขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกสินค้าของแต่ละประเทศในเอเชีย

ทั้งนี้ การคำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ไปเพื่อการนำสินค้าจากเรือ ผ่านพิธีการศุลกร ขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยพืชและสัตว์ กรณีสินค้าเกษตร   จำนวนเอกชนที่จะผันแปรเป็นจำนวนชั่วโมงของการทำเอกสารนั้น ซึ่งถ้าเอกชนยิ่งมากก็ยิ่งทำให้ชั่วโมงที่สะท้อนออกมาของประเทศนั้นๆสูงขึ้นด้วย 

ประเทศไทยกำลังผลักดันนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ รวมถึงท่าเรือที่ทันสมัยที่สุดของภูมิภาคและพร้อมเทียบชั้นระดับโลกด้วย แต่โครงสร้างพื้นฐานต่างๆคงไร้ค่าหากขั้นตอนและระเบียบการนำเข้าส่งออกของไทยยังไม่สามารถแข่งขันได้ 

157729160463