กระทรวงอุตฯ กระตุ้นดูแลสิ่งแวดล้อม เว้นเกณฑ์โรงงานเปลี่ยนเครื่องจักร

กระทรวงอุตฯ กระตุ้นดูแลสิ่งแวดล้อม  เว้นเกณฑ์โรงงานเปลี่ยนเครื่องจักร

ครม.ไฟเขียวออกกฎกระทรวง 3 ฉบับ หนุนโรงงานเปลี่ยนเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดผลกระทบสภาพแวดล้อม

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ เมื่อขยายโรงงาน เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือเพิ่มประเภทกิจการ โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบการ ดังนี้

1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแจ้งในกรณีได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตขยายโรงงาน ตามมาตรา 18/1 มีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นให้ขยายโรงงานโดยไม่ต้องขออนุญาตได้เฉพาะ 4 กรณี คือ เพื่อให้บำบัดมลพิษหรือเพื่อให้การบำบัดมลพิษเดิมมีประสิทธิภาพดีขึ้น เพื่อให้มีมาตรการป้องกันหรือลดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

รวมทั้งเพื่อการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเดิมที่เป็นเครื่องต้นกำลังให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น หรือเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อการเปลี่ยนแปลงพลังงานของเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนดำเนินการ

2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการเพิ่มจำนวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรในการผลิต เครื่องจักรที่ใช้เป็นเครื่องต้นกำลัง เครื่องจักรที่เกี่ยวกับการบำบัดมลพิษหรือมาตรการป้องกันหรือลดเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือพลังงานของเครื่องจักรเป็นอย่างอื่น

หรือการเพิ่มพื้นที่อาคารโรงงาน หรือก่อสร้างอาคารโรงงานตามมาตรา 19 มีสาระสำคัญ เช่น ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ดำเนินการ

3.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม ตามมาตรา 19/1 มีสาระสำคัญกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม โดยใช้เครื่องจักรเดิมที่ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนดำเนินการ