แผนแก้ "จุดตัดรถไฟในอีอีซี" พัฒนาได้ปลอดภัยด้วย

แผนแก้ "จุดตัดรถไฟในอีอีซี" พัฒนาได้ปลอดภัยด้วย

การพัฒนาต้องมาควบคู่กับความปลอดภัย ซึ่งเป็นหลักการทั่วไปที่ยึดถือปฎิบัติซึ่งในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ก็ยึดหลักการนี้ด้วยเช่นกัน

การพัฒนาต้องมาควบคู่กับความปลอดภัย ซึ่งเป็นหลักการทั่วไปที่ยึดถือปฎิบัติซึ่งในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ก็ยึดหลักการนี้ด้วยเช่นกัน โดยปัญหาความปลอดภัยของการคมนาคมขนส่งที่พบบ่อยในประเทศไทย

นอกจากภัยบนท้องถนนแล้ว ยังมีภัยจากระบบขนส่งทางราง ซึ่งมีการตระหนักถึงปัญหานี้และนำไปสู่การ“แก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟเพื่อความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน” หรือRestricting Level Crossings for Public Safety โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)

ทั้งนี้ ได้จำแนกปัญหาที่เกิดจากจุดตัดรถไฟ พร้อมแนวทางแก้ไข โดยรวมปัจจัยใหม่ว่าด้วยการดำเนินงานของรถไฟความเร็วสูง หรือ High speed train ที่จะต้องมีทั้งส่วนที่ผ่านเส้นทางคมนาคมปกติ พื้นที่การเกษตร พื้นที่ชุมชน ทำให้แผนการป้องกันอันตรายจากระบบขนส่งต่างๆต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและเหมาะสมที่สุด

การเกิดขึ้นของอีอีซี คือการพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลายและรอบด้านมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม การป้องกันปัญหาจากการพัฒนาก็ต้องให้หลากหลายและรอบด้านเช่นกัน อย่างเช่นแผนแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟนี้เป็นต้น