สกพอ.รับ“บัณฑิตอาสา”รุ่นแรก ม.ค.63 ทำงานร่วมท้องถิ่นพัฒนา "อีอีซี"

สกพอ.รับ“บัณฑิตอาสา”รุ่นแรก ม.ค.63 ทำงานร่วมท้องถิ่นพัฒนา "อีอีซี"

“สกพอ.” ดันบัณฑิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนอีอีซี ลดความเหลื่อมล้ำ รับรุ่นแรก ม.ค.2563 พร้อมเร่งแผนฝึกทักษะอีคอมเมิร์ซ-เอไอ

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เห็นชอบสนับสนุนบัณฑิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อกระจายโอกาสสู่ชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่อีอีซี

ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี จำนวน 120 คน เพื่อเข้าฝึกอบรม 2 เดือน จากนั้นเข้าทำงานใน 30 อำเภอ ใน จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง เป็นเวลา 1 ปี

โดยทำงานร่วมกับ อำเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกลไกต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งบัณฑิตอาสารุ่นแรกคาดว่าจะมีประมาณ 30 คนจาก 3 จังหวัดใน อีอีซี ซึ่งจะเริ่มภายในเดือน ม.ค.2563

นอกจากนี้ จะพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรระยะสั้นให้รู้เท่าทันและเชี่ยวชาญเทคโนโลยี โดยร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่ อีอีซี ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมทักษะที่สำคัญเพื่อตอบโจทย์การทำงาน ยุคใหม่ ทั้งด้าน อีคอมเมิร์ซ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ MICE โดยมีผู้ผ่านการอบรมแล้ว จำนวน 2,000 คน ในปี 2562

ทั้งนี้ จะจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร จำนวน 10,000 คน ภายใน 4 ปี ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 68 หลักสูตร EEC-HDC ได้หารือบริษัทข้ามชาติชั้นนำระดับโลก ทั้ง Huawei, Vmware และ Microsoft เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ Oracle, Cisco และ Google กำลังอยู่ในระหว่าง การหารือ โดยบริษัทเหล่านี้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สอนชาวต่างชาติ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

ขณะเดียวกันได้กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Reskills/Upskills) ซึ่งตรงตามความต้องการของ อุตสาหกรรมเป้าหมายในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 120 หลักสูตร จำนวน 20,000 คน คิดเป็น 20% ของความต้องการกำลังคนในปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 200 ล้านบาท