ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จระยะที่ 3

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จระยะที่ 3

หนึ่งในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่ได้ผลไม่ใช่เพียงแผนการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี แต่ปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือการอำนวยความสะดวกการทำธุรกรรมเพื่อการจัดตั้ง ดำเนินและขยายธุรกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. ได้จัดทำแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ในพื้นที่ EEC (One Stop Service : EEC - OSS) ซึ่งปี 2563 ที่กำลังจะมาถึงนี้จะเดินหน้าไปสู่แผนการทำงานระยะที่ 3 แล้ว เพื่อให้เป้าหมายการให้บริการผู้ประกอบการในพื้นที่อีอีซีที่จะเพิ่มขึ้น อีก 5 แสนล้านบาทในระยะเวลา 5 ปี หรืออีก 1,369 ราย

ให้ได้รับบริการที่ความสะดวก โปร่งใส และรวดเร็ว รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ประหยัดค่าใช้จ่ายและให้บริการที่ครอบคลุมกฎระเบียบที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจ และสร้างมาตรฐานการให้บริการที่เท่าเทียมกัน

สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  กลุ่มนักลงทุนที่สนใจเข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่อีอีซีและผู้พัฒนาพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ