อีอีซีเดินหน้าตั้งเมดิคัลฮับ คาดดึงเงินลงทุน2หมื่นล.

อีอีซีเดินหน้าตั้งเมดิคัลฮับ  คาดดึงเงินลงทุน2หมื่นล.

บอร์ดบริหารอีอีซีอนมัติตั้งเมดิคัลฮับด้านการแพทย์ในเขตพื้นที่ หวังดึงดูดนักลงทุนต่างชาติคิดเป็นมูลค่าโครงการกว่า 2 หมื่นล้านบาท

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยหลังการประชุมอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนการส่งเสริมความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขในพื้นที่ อีอีซี 14 โครงการ งบประมาณ 3 พันล้านบาท

โดยจะจัดตั้งศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (เมดิคัลฮับ) ด้านการแพทย์ ด้านจีโนมิกส์หรือ การศึกษาเกี่ยวกับการหาดีเอ็นเอและรหัสพันธุกรรม เพื่อยกระดับด้านการแพทย์จีโนมิกส์ ทำให้ประชาชนในพื้นที่อีอีซีเข้าถึงการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ

ทั้งนี้ ในการตั้งเมดิคัลฮับ จะใช้พื้นที่ในอาคาร 10 ปีเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 3.8ไร่ เป็นอาคารรวม 12 ชั้น พื้นที่อาคารรวมประมาณ 2.4 หมื่นตารางเมตร โดยจะลงทุนโครงการศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านแพทย์จีโนมิกส์ ในระยะแรก1.7 พันตารางเมตร ซึ่งรัฐบาลจะเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนเครื่องมือ 1,250 ล้านบาทต่อปี เป็นระยะเวลา5ปี

“การลงทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ จะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ โดยปัจจุบันมีนักลงทุนรายประเทศ สนใจจะมาลงทุนในโครงการศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ เช่น สหรัฐ เกาหลีใต้ และจีน โดยคาดว่าจะมีเงินลงทุนจากเอกชนราว 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งบอร์ดอีอีซี จะรีบนำเสนอรายชื่อผู้ที่สนใจลงทุนต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.)ในเดือนธ.ค.นี้”

โครงการศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์รัฐบาลจะของบประมาณ ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 750 ล้านบาท ทุกปี เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อถอดรหัสพันธุกรรม จำนวน 5 พันราย รายละไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท เพื่อให้ศูนย์บริการนี้ มีฐานข้อมูลพันธุกรรมของคนไทยทุกคนในประเทศ เพื่อที่จะได้นำมาต่อยอดในการผลิตยารักษาโรคในอนาคต