"ฐานดิจิทัลอีอีซี" ดันธุรกิจแกร่งจากข้างใน

"ฐานดิจิทัลอีอีซี" ดันธุรกิจแกร่งจากข้างใน

เพื่อเฉลิมฉลองวันคนโสด 11:11 ที่ผ่านมาผู้คนต่างมากันช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อซื้อของขวัญให้ตัวเอง สิ่งที่ตามมาคือความคึกคักของธุรกิจ"อีคอมเมิร์ช"

ฉากหน้าคือธุรกิจอีคอมเมิร์ช ไม่ใช่แค่การขายสินค้าเหมือนโลกยุคเก่า  แต่อีคอมเมิร์ชคือการขายความสะดวก ขายความรวดเร็ว และต้องมีความปลอดภัย ตามมาด้วย เหล่านี้ที่โจทย์หน้าบ้านของธุรกิจอีคอมเมิร์ช แต่ในโลกธุรกิจปัจจัยสนับสนุนเชิงเทคนิคต่อธุรกิจแนวนี้มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

 โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ได้กำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนการค้าและการผลิตแห่งโลกยุคใหม่ รวมถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายของอีอีซี ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วต้องอาศัยเครือข่ายทางเทคโนโลยีที่พร้อมและสมบูรณ์แบบ จึงจะแข่งขันทั้งกับตัวเองและคู่แข่งอื่นๆได้

ตามแผนฯกำนดการทำงานไว้ 3 ระยะคือ แนวทางพัฒนาระยะเร่งด่วน (ปี 2561) กลางและยาว ปัจจุบันเราอยู่ระยะกลาง (ปี 2562 – 2564)ว่าด้วยการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล อาทิ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี 5G โครงสร้าง พื้นฐานด้าน IoT