โครงสร้างพื้นฐานท่องเที่ยว“อีอีซี”

โครงสร้างพื้นฐานท่องเที่ยว“อีอีซี”

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่กำลังเกิดขึ้นที่กรุงเทพซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ เมื่อได้หยุดงานก็ต้องมองหาแหล่งท่องเที่ยว อาเซียนไม่ได้นำมาซึ่งวันหยุดราชการเท่านั้น แต่การประชุมคได้กำหนดหัวข้อด้านการท่องเที่ยวด้วย

 ความร่วมมือ Asean Gastronomy Tourism Master Plan หรือ การจัดทำแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียน ซึ่งตามแผนนี้เป็นการใช้อาหารเป็นตัวเล่าเรื่องด้านการท่องเที่ยว

ผ่านการคัดเลือกร้านอาหารที่ดีเด่นมาเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความน่าสนใจและรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ โดยมีวัฒนธรรมด้านอาหารมาเดินเรื่องการเดินทางในภูมิภาคนี้

สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ อีอีซี กำหนดแผนสำหรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวไว้ด้วย โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ.

ที่กำหนดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวด้วย เพราะอีอีซีไม่ใช่แค่พื้นที่ 3 จังหวัดแต่กำลังจะเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาคในด้านต่างๆ