'เอไอเอส' ควัก 930 ล้านจ่าย 'ทีโอที' ระงับข้อพิพาทอุปกรณ์ 2 จี

'เอไอเอส' ควัก 930 ล้านจ่าย 'ทีโอที' ระงับข้อพิพาทอุปกรณ์ 2 จี

“เอไอเอส” ทำสัญญาระงับข้อพิพาทอุปกรณ์โทรคมนาคม 2G กับทีโอที มูลค่า 930 ล้านบาท แลกกับการไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเสาเดือนละ 167 ล้านบาท

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด หรือ ADVANC ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เอไอเอส แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ว่า ในวันนี้ (25 ก.ย.) บริษัทได้เข้าทำสัญญาระงับข้อพิพาทและซื้อขายอุปกรณ์โทรคมนาคมในระบบ 2G ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.99% กับ บริษัททีโอที จำกัด (หมาชน) หรือ ทีโอที


โดยทีโอทีและ AWN ตกลงระงับข้อพิพาทเกียวกับอุปกรณ์โทรคมนาคมในระบบ 2G ซึ่ง ทีโอที เรียกร้องให้ AWN ชำระค่าใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในระหว่างเดือน ต.ค.2558-มิ.ย.2559 ในคดีหมายเลขดำที่ พ.456/2560 เป็นอันยุติลง ซึ่งทีโอทีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เกี่ยวกับข้อพิพาทนี้อีก
ทั้งนี้ AWN ตกลงชำระเงินให้แก่ทีโอทีตามที่เรียกร้องรวมดอกเบี้ยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 680 ล้านบาท โดยบริษัทได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายจากยอดดังกล่าวไว้ในงบการเงินตั้งแต่เดือน ต.ค.2558-มิ.ย.2559 เป็นจำนวน 559 ล้านบาท


นอกจากนี้ AWN ตกลงซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมในระบบ 2G จาก ทีโอที เพื่อนำอุปกรณ์บางส่วนมาใช้งานในระบบโครงข่ายโทรคมนาคมที่สามารถใช้ร่วมกับโครงข่าย 3G และ 4G ได้ รวมทั้งชำระค่าใช้อุปกรณ์ระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค.2562 เป็นมูลค่ารวมประมาณ 250 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ AWN ได้เช่าใช้อุปกรณ์ในระบบ 2G ทั้งหมดจากทีโอที โดยชำระค่าเช่าในอัตราเดือนละ 167 ล้านบาท มาตั้งแต่เดือน ก.ค.2559 การซื้ออุปกรณ์ข้างต้นเป็นผลให้ AWN ยุติการเช่าใช้อุปกรณ์จากทีโอทีตั้งแต่เดือน ก.ย.2562 เป็นต้นไป


การเข้าทำสัญญาระงับข้อพิพาทและซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมในครั้งนี้ สืบเนืองจากเทคโนโลยีที่มีการเปลียนแปลงทำให้อุปกรณ์ในระบบ 2G ส่วนใหญ่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้ง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีนโยบายกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมยุติการให้บริการ 2G ในอนาคตอันใกล้ เป็นเหตุให้ AWN ไม่มีความจำเป็นในการใช้งานอุปกรณ์ส่วนใหญ่ในระบบ 2G อีก