'สมคิด' มอบการบ้านสคช.ทำมาตรฐานอาชีพแห่งอนาคต

'สมคิด' มอบการบ้านสคช.ทำมาตรฐานอาชีพแห่งอนาคต

"สมคิด" มอบนโนบายผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เน้นย้ำให้บูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดทำมาตรฐานอาชีพให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อสร้างบุคลากรแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.62 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวระหว่างมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำคณะผู้บริหารฯ รับมอบนโยบาย ว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนับเป็นองค์กรที่มีความสำคัญ ในการผลักดันบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นเรื่องจำเป็นที่สังคมควรได้รับรู้ภารกิจของ สคช. อย่างแพร่หลาย

 

นอกจากนี้ในอนาคต สคช. ควรมีการจัดทำมาตรฐานอาชีพใหม่ๆ ที่รองรับความต้องการ กับยุคสมัยการเปลี่ยนไปของตลาดแรงงาน และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล Ai อาชีพใหม่ๆ อย่างกลุ่มงานวิจัย งานออกแบบ รวมทั้งงานด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้สิงคโปร์เป็นต้นแบบในการดำเนินการ เพราะเป็นประเทศที่ยึดมาตรฐานอาชีพในการผลิตบุคลากรเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของงาน ขณะที่ภาคบริการ การท่องเที่ยว ต้องมีการพัฒนาศักยภาพให้ครอบคลุมทุกอาชีพ ไม่ใช่เฉพาะมัคคุเทศก์เท่านั้น

ดังนั้น สคช. เองควรเน้นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมทั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งจะสามารถดึงบุคคลในกลุ่มอาชีพให้เข้ารับการประเมิน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศให้มากที่สุด ที่สำคัญเมื่อหน่วยงาน และสังคมให้การยอมรับในมาตรฐานอาชีพแล้ว ก็จะทำให้เกิดความสนใจ และเห็นความสำคัญของใบรับรองมาตรฐานอาชีพมากขึ้น ซึ่งขณะนี้หลายประเทศการรับรองมาตรฐานอาชีพ มีความสำคัญเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษา