ไอเฟค แจ้งตลท.ถูกฟ้องล้มละลาย แต่ยันไม่ได้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

ไอเฟค แจ้งตลท.ถูกฟ้องล้มละลาย แต่ยันไม่ได้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

“อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น” แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯถูกศาลล้มละลายกลางปิดหมายเรียกคดีล้มละลาย คดีหมายเลขดำที่ ล.3237/2562 โดยศาลนัดพิจารณาคดีดังกล่าวในวันที่ 29 ตุลาคม 2562

นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ออกตั๋วแลกเงิน และออกหุ้นกู้ ซึ่งภายหลังผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน ของกองทุนเปิดแอสเซทพลัส เอไอตราสารหนี้ 1 (ASP-AIF1) และกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 8 (ASP-AIF8) รวมถึงผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ที่กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4 (ASP-AITF2Y4) ซึ่งต่อมาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด มีการยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งหลายคดี และมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้ดังกล่าว

  ปรากฏว่า ศาลล้มละลายกลาง (ศาล) ปิดหมายเรียกคดีล้มละลาย คดีหมายเลขดำที่ ล.3237/2562 โดยศาลนัดพิจารณาคดีดังกล่าวในวันที่ 29 ตุลาคม 2562

   บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมิได้มีหนี้สินล้นพ้นตัว บริษัทฯ มีทรัพย์สิน จำนวน 12,630 ล้านบาท มีหนี้สิน จำนวน 9,343 ล้านบาท ซึ่งยอดหนี้สินนี้ได้รวมยอดค้างชำระคดีข้างต้นนี้แล้ว บริษัทฯ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน จานวน 3,206 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ปัจจุบันบริษัทฯ ยังสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างปกติ ในการนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป