ไทยติด1ใน14 ประเทศที่มีภาระวัณโรคสูง

ไทยติด1ใน14 ประเทศที่มีภาระวัณโรคสูง

จากรายงานสถิติวัณโรคของโลกปี 2560 (Global Tuberculosis Repost 2017) โดยองค์การอนามัยโลก(WHO) ระบุว่า ผู้ป่วยวัณโรค (รายใหม่และกลับมาเป็นซ้ำ)

ทั่วโลกสูงถึง 10.4 ล้านราย (140 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิตสูง 1.7 ล้านราย และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยานับแสนราย ขณะที่ในประเทศไทย วัณโรค ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุข โดยถูกจัดให้ติด 1 ใน 4 ของโลก

ไทยติด1ใน14 ประเทศที่มีภาระวัณโรคสูง

ที่ผ่านมา มีหลายภาคส่วนช่วยกันเพื่อลดอุบัติการณ์วัณโรค เพื่อลดการกลับมาเป็นซ้ำซึ่งนำไปสู่ปัญหาวัณโรคดื้อยา ด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค , สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กองเอดส์ วัณโรค และโรคสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในการจัดหาและอบรม อสม.

เพื่อช่วยในการรับยา ติดตามผู้ป่วยที่ขาดการรักษา ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง คัดกรอง ดูแลการนัดหมายให้เด็กไปรับการฉีดวัคซีนบีซีจีป้องกันวัณโรค พร้อมแนะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี เบาหวาน ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคเข้ารับการคัดกรองเพื่อลดอุบัติการณ์