'ดูโฮม'เคาะราคาขายไอพีโอ7.80บ./หุ้นได้เงินระดมทุน3.6-4พันลบ.เปิดจอง25-31ก.ค.

'ดูโฮม'เคาะราคาขายไอพีโอ7.80บ./หุ้นได้เงินระดมทุน3.6-4พันลบ.เปิดจอง25-31ก.ค.

'ดูโฮม'กำหนดราคาขายไอพีโอ7.80บาทต่อหุ้นได้เงินระดมทุน3.62-4.06พันล้านบาทเปิดนักลงทุนทั่วไปจอง25-31ก.ค.นี้ส่วนนักลงทุนสถาบันเปิดจอง25-30ก.ค.หวังได้เงิน3,627.31-4,065.36ล้านบาทนำไปใช้หนี้3พันล้านบาทที่เหลือใช้ในการขยายธุรกิจ

จากข้อมูลไฟลิ่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ระบุว่าบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)หรือDOHOME กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO)ที่7.80บาทต่อหุ้นซึ่งกำหนดราคาโดยการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์(Bookbuilding)ขณะที่มีค่าP/Eที่29เท่าโดยคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯในช่วง12เดือนย้อนหลัง(ตั้งแต่ไตรมาส2/2561-ไตรมาส1/2562)ซึ่งบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันเช่นบมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์(HMPRO)อยู่ที่35.8เท่าและบมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์(GLOBAL)ที่37เท่า

ทั้งนี้บริษัทจะเปิดให้จองซื้อหุ้นจำนวน465ล้านหุ้นคิดเป็น25.1%ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังเสนอขยหุ้นครั้งนี้มูลค่าที่ตราไว้(พาร์)หุ้นละ1บาทแบ่งเป็นสามัญเพิ่มทุนจำนวน456.16ล้านหุ้นหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยAmplus Holdings Limited จำนวน8.88ล้านหุ้นซึ่งหากณวันปิดการเสนอขายมีผู้จองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย465.04ล้านหุ้นอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน56.16ล้านหุ้นโดยจำนวนการจัดสรรจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นอกจากนี้มีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน(Overallotment)จำนวนไม่เกิน56.16ล้านหุ้นรวมคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน28.1%ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญส่วนเกินทั้งจำนวน

ทั้งนี้จะเปิดให้จองซื้อหุ้นในวันที่25-31ก.ค.สำหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ผู้มีอุปการคุรของบริษัทฯพนักงานของบริษัทฯและหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและเปิดให้นักลงทุนสถาบันจองซื้อในวันที่25-30ก.ค.

สำหรับหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้แบ่งเป็นเสนอขายแก่บุคคลตามดุลยพินิจของผูจัดการจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน159.10ล้านหุ้นคิดเป็น34.2%หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวนอยู่ที่159.10 ล้านหุ้น คิดเป็น30.5%เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันจำนวน279.02ล้านหุ้นคิดเป็น60%ซึ่งหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวนจะอยู่ที่335.18ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วน64.3%เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทจำนวน20.51ล้านหุ้นคิดเป็ฯ4.4%หากใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวนอยู่ที่20.51ล้านหุ้นคิดเป็น3.9%เสนอขายแก่พนักงานของบริษัทจำนวน6.03ล้านหุ้นคิดเป็น1.3%หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งหมดอยู่ที่6.03ล้านหุ้นคิดเป็น1.2%เสนอขายแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจำนวน3.65แสนหุ้นคิดเป็น0.1%หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวนอยู่ที่3.65แสนหุ้นคิดเป็น0.1%
สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จำนวน3,627.31ล้านบาท(ไม่รวมหุ้นส่วนเกิน)หากรวมหุ้นส่วนเกินอยู่ที่4,065.36ล้านบาทบริษัทจะนำไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงินรวมทั้งใช้ชำระคืนภาระหนี้อื่นที่บริษัทฯอาจมีขึ้นในอนาคตจำนวน3พันล้านบาทใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจจำนวน280ล้านบาทใช้เป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทจำนวน10ล้านบาทที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน