กพอ.เคาะระเบียบกองทุน ตั้งเกณฑ์เบิกเยียวยาอีอีซี

กพอ.เคาะระเบียบกองทุน ตั้งเกณฑ์เบิกเยียวยาอีอีซี

อนุมัติระเบียบกองทุนอีอีซี กำหนดกรอบเบิกจ่าย 3 ข้อ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สนับสนุนการศึกษา“คณิศ” ระบุรัฐบาลอนุมัติวงเงินตั้งต้นแล้ว 100 ล้านบาท

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าด้วยกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯมี 3 ข้อได้แก่ 1.เพื่อการพัฒนาพื้นที่หรือชุมชนในอีอีซี รวมทั้งช่วยเหลือหรือเยียวยาประชาชนและชุมชน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการอีอีซี

2.การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา และให้ทุนการศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่อีอีซี หรือพื้นที่ใกล้เคียง และ 3.การใช้เงินในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพัฒนาโครงการอีอีซี

นายคณิศ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้มีการออกแบบไว้ว่าจะมีวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 100 ล้านบาท ซึ่งในอนาคตจะมีรายได้เพิ่มเข้าสู่กองทุนฯ จากเงินงบประมาณและการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ในโครงการอีอีซี รวมทั้งที่มากองทุนฯจะมาจากรายได้ของ สกพอ.ด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบที่ กพอ.อนุมัติในครั้งนี้ครอบคลุมการกลั่นกรองแผนการดำเนินงานประจำปี กำกับดูแลการจัดสรรเงินกองทุน การเบิกจ่ายเงิน การพิจารณาอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับเงินจากกองทุน การสนับสนุนให้มีการสำรวจความต้องการของประชาชน และสำรวจผลกระทบของโครงการ กำกับดูแลการเผยแพร่ข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารกองทุน โดยการตั้งกองทุนฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งในอนาคตเชื่อว่ากองทุนฯ จะมีบทบาทร่วมพัฒนาพื้นที่มากขึ้น