'เมืองการบิน' ศูนย์กลางแห่งภูมิภาค

'เมืองการบิน' ศูนย์กลางแห่งภูมิภาค

เมืองการบินภาคตะวันออก หรือ Aerotropolis เป็นโครงการที่กำหนดให้มีการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา ภายในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาที่จะขยายวงออกไปในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องบนพื้นที่ 6,500 ไร่ ภายในโครงการนี้ประกอบด้วย หัวใจหลักคือการพัฒนาตัวท่าอากาศยานอู่ตะเภา

รองลงมาคือการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตทางการค้า การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม S -Curve และวงสุดท้ายคือ พื้นที่โดยรอบสนามบินชั้นนอกครอบคลุม 3 จังหวัดในเขตอีอีซี ที่มีการเชื่อมโยงด้วยโครงข่ายการเดินทาง เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับการขยายตัวของการพัฒนาทั้ง 3 ส่วนให้ต่อเนื่องกัน

'เมืองการบิน' ศูนย์กลางแห่งภูมิภาค

เป้าหมายหลักของการพัฒนานี้ก็เพื่อทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาค ซึ่งมิใช่แค่การเป็นสนามบินที่รองรับผู้โดยสารจำนวนมากๆ ได้ แต่สามารถรองรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องการบินได้ด้วย

โดยสนามบินอู่ตะเภา หากเป็นไปตามแผนจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 15 ล้านคน ภายใน 5 ปี 30 ล้านคนภายใน 10 ปี และ 60 ล้านคนภายใน 15 ปี ซึ่งในแต่ละปี ภูมิภาคอาเซียนมีการเดินทางปีละหลายล้านคน