ศักยภาพอุตฯ ดิจิทัล

ศักยภาพอุตฯ ดิจิทัล

ศักยภาพอุตฯ ดิจิทัล

การจัดทำแผนปฎิบัติการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) นั้น ว่าด้วยการกำหนดให้โครงการพื้นฐานด้านดิจิทัลรวมอยู่ในแผนปฎิบัติการโครงการพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการรองรับอีอีซีและผลักดันสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาครองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อให้อีอีซี แข่งขันได้กับต่างประเทศในการดึงดูดการลงทุนด้านดิจิทัลและเทคโนโลยแห่งอนาคต ผ่านการสร้างโอกาสและเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

การสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัลปี2560 คาดการณ์ปี2561-2562 จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(ดีป้า) ระบุถึงปัจจัยการเติบโตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ปี2561-2562 ได้แก่ 1.นโยบาย Thailand 4.0ของรัฐบาล 

2.การปรับตัวของผู้ประกอบการที่มุ่งไปสู่การสร้างโอกาสเทคโนโลยีใหม่ เช่น Cloud, Big Data, AI,Blockchain, IoT 3.ความพยายามในการสร้างซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มที่เป็นทรัพย์สินของตนเอง 4.การเกิดธุรกิจใหม่ ที่แม้จะยังมีขนาดเล็กแต่มีแนวโน้มที่ดี