สศก.ชี้ผลไม้ตะวันออกพุ่ง 33% ทุเรียนเพิ่มสูงสุดเหตุอากาศดี

สศก.ชี้ผลไม้ตะวันออกพุ่ง 33% ทุเรียนเพิ่มสูงสุดเหตุอากาศดี

ผลไม้ภาคตะวันออก 4 ชนิดปีนี้ผลผลิตรวม 8.8 แสนตัน เพิ่มขึ้น 33% เหตุสภาพอากาศเอื้ออำนวยชี้ทุเรียนเพิ่มสูงสุด

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้สรุปตัวเลขผลผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ปี 2562 ของไม้ผล 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัดตะวันออก จันทบุรี ระยอง และตราด พบว่า มีจำนวน 626,339 ไร่ เพิ่มขึ้น1.82 % โดยทุเรียน เพิ่มขึ้น 5.31% มังคุด เพิ่มขึ้น 0.69% ส่วนเงาะ ลดลง 2.43% และ ลองกอง ลดลง 3.84%

ผลผลิต รวมทั้ง 4 สินค้ามีจำนวน 886,535 ตัน เพิ่มขึ้น32.91 % โดยผลผลิตออกมากช่วงกลางเดือนเม.ย. ต่อเนื่องถึงกลางเดือน พ.ค. ซึ่ง มังคุด เพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ 144.11% เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย รองลงมาได้แก่ ลองกอง เพิ่มขึ้น 24.35% ทุเรียน เพิ่มขึ้น 22.69% และเงาะ เพิ่มขึ้น10.31 %

ทั้งนี้ ผลผลิตต่อไร่ ของผลไม้ทั้ง 4 ชนิด เพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ประกอบกับในปีที่ผ่านมาไม้ผลบางชนิดไม่ติดผลและผลผลิตน้อยทำให้มีเวลาในการพักต้นสะสมอาหารต้นสมบูรณ์ขึ้นส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะผลผลิตต่อไร่ของมังคุด และลองกอง

นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) กล่าวว่า ขณะนี้ทุเรียน ออกดอกแล้ว 100% ทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ปลายเดือน ม.ค. เป็นต้นมา และผลผลิตออกมากช่วงสงกรานต์ถึงกลางเดือนพ.ค.
เงาะ ออกดอกแล้ว 100% ผลผลิตชุดแรกจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงปลายเดือนมี.ค. ในพื้นที่ของจังหวัดตราด และผลผลิตรวมทั้งหมดจะเก็บเกี่ยวได้ถึงต้นเดือนส.ค. และจะออกมากช่วงกลางเดือนพ.ค.

มังคุด ออกดอกแล้ว 100% อยู่ในระยะผลเล็กถึงผลขนาดกลาง สามารถเก็บผลผลิตรุ่นแรกได้ในช่วงเดือนปลายมี.ค. ออกชุกช่วงปลายเม.ย. หรือหลังสงกรานต์ ต่อเนื่องถึงต้นพ.ค. ส่วนลองกอง ออกดอกแล้ว 60% ส่วนใหญ่อยู่ในระยะเริ่มตั้งช่อเขียวถึงระยะช่อดอก ซึ่งลองกองสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี (ภาพ-oae.go.th)