ลงทุนต้องง่ายและสะดวก

ลงทุนต้องง่ายและสะดวก

เมื่อเร็วๆ นี้นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หารือร่วมด้วยนายวีระพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย,

คณะกรรมการบริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยเกี่ยวกับบทบาทในการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

ผลการหารือให้ สกพอ. ร่วมกับกนอ.สามารถกำหนดและออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนบริการที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ, รูปแบบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเฉพาะด้าน (Cluster), การบริหารจัดการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

ลงทุนต้องง่ายและสะดวก

ทัั้งนี้ กนอ. จะทำหน้าที่กำกับดูแลเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษทั้งในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม และ Cluster รวมถึงการก่อสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service : OSS) โดย กนอ. เป็นผู้ดำเนินการให้บริการ ในระยะที่ 1 ณ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และระยะที่ 2 ณ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด