ดูแลสุขภาพด้วย 'จีโนมิกส์'

ดูแลสุขภาพด้วย 'จีโนมิกส์'

แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve)ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์สมัยใหม่ ในช่วง 5 ปีตั้งแต่ปี 2563- 2567 วงเงิน 4,570 ล้านบาท

แผนปฏิบัติการนี้ มีเป้าหมายจะบูรณาการใช้ข้อมูลพันธุกรรม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในอนาคตการแพทย์

จีโนมิกส์จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างสุขภาพที่ดีของประชากรตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนกระทั่งเสียชีวิต คาดว่าจะเกิดผลต่อเศรษฐกิจทั้งในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องสาธารณสุขได้ประมาณ 7 หมื่นล้านบาทต่อปี โดยประเมินจากการลดอัตราการเกิด 5 โรคหลัก ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง การติดเชื้อHIV และโรคหลอดเลือดสมอง

ทั้งนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไปทำงานร่วมกันและรวบรวมความต้องการพัฒนาจีโนมิกส์ในประเทศไทยให้เกิดการลงทุนในสาขานี้อย่างเหมาะสม