สอศ.ผนึกกนอ.ปั้นอาชีพ พัฒนาชุมชนรอบนิคมอีอีซี

สอศ.ผนึกกนอ.ปั้นอาชีพ พัฒนาชุมชนรอบนิคมอีอีซี

เร่งพัฒนาอาชีพแรงงานและชุมชนรอบพื้นที่อุตสาหกรรมหวังทุกส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนา

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเผยว่า โครงการสานฝัน ปั้นอาชีพ เป็นโครงการที่เสริมสร้างทักษะความรู้ในการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวัยแรงงาน แรงงานใกล้เกษียณ และแรงงานผู้สูงอายุ

เพื่อให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพและสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพัฒนาขีดความสามารถด้านอาชีพให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการเพื่อรองรับการบริการภาคอุตสาหกรรม
สอศ.ร่วมทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 หน่วยงาน เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน สถาบันไทย-เยอรมัน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

ด้านนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เป้าหมายของโครงการฯ คือชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมฯ จำนวน 33 นิคม ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ปี 2562-2564 ได้แก่ กลุ่มวัยแรงงาน แรงงานใกล้เกษียณ และแรงงานผู้สูงอายุ จำนวน 3,000 ราย ซึ่งพื้นที่เป้าหมายในปี 2562 รอบนิคมฯ และโรงงานพื้นที่อีีอีซี(ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) จำนวน 1,000 ราย ในอาชีพช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมประปา ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานขับรถ (รถรับส่งพนักงาน) พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) สุขภาพ (นวดแผนไทย/ดูแลผู้สูงอายุ) อาหารและเครื่องดื่ม คนดูแลสวน/จัดดอกไม้ แม่บ้าน/เสริมสวย

“ชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชุมชนที่เข้ารับการอบรมอาชีพได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รวมทั้งการมีอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”