เอกชนแห่ลงทุนวิจัยพัฒนา

เอกชนแห่ลงทุนวิจัยพัฒนา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ระบุถึงผลสำรวจการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งภาครัฐ และเอกชนว่า

ในรอบปีสำรวจรอบ 2561 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสูงถึง 155,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% จากรอบสำรวจปีก่อนหน้า

หากเปรียบเทียบกับจีดีพี คิดเป็น 1% ต่อจีดีพี ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และแตะ 1% ของจีดีพี เร็วกว่าที่คาดหนึ่งปี ทั้งนี้ ตัวเลขการลงทุนดังกล่าวแบ่งเป็นการลงทุนของภาคเอกชน 123,942 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 80% และการลงทุนของภาครัฐ 31,201 ล้านบาท สัดส่วน 20%

เอกชนแห่ลงทุนวิจัยพัฒนา

ขณะที่ตัวเลขจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ (FTE) ที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 21.0 ต่อ ประชากร 10,000 คน ตามเป้าหมายของประเทศที่วางไว้ คือ ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 1.5% ต่อจีดีพี และบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (FTE) จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 25.0 ต่อประชากร 10,000 คน ภายในสิ้นปี 2564

ทั้งนี้ ผลสำรวจระบุว่าการตื่นตัวในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเอง ประกอบกับภาครัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นให้เอกชนมีการลงทุนฯเพิ่มขึ้น