ติวเข้มอุตฯจังหวัดรับมือ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ติวเข้มอุตฯจังหวัดรับมือ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กระทรวงอุตสาหกรรม ติวเข้มอุตสาหกรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ เร่งสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน หวังสร้างความไว้วางใจซึ่งลดปัญหาข้อขัดแย้ง

นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในระหว่างการเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ว่า การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวเดินได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์โลก จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน

โดยเฉพาะการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นความสาคัญไปที่กลุ่มเครือข่ายภาคชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ

เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือ สอจ.ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการต้องศึกษาและหากลวิธีในการรักษา การสร้างแรงจูงใจกลุ่มเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม

นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจำนวนสมาชิก 10,537 ราย ในปีงบประมาณ 2562 คาดว่าจะสามารถชักชวน สถานประกอบการให้เข้าร่วมโครงการได้ จำนวน 150 แห่งทั่วประเทศ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะดำเนินการจัดเก็บฐานข้อมูลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเข้าระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่ออกสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป (ภาพ-nsdoae.doae.go.th)