คุณสมบัติแลกรับสิทธิประโยชน์

คุณสมบัติแลกรับสิทธิประโยชน์

การเชื่อมโยงกันระหว่างคุณสมบัติของธุรกิจกับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดแผนดึงดูดเม็ดเงินลงทุนซึ่งประเทศกำลังพัฒนากว่า 80% เลือกนำมาใช้ ผ่านนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิประโยชน์จะต้องไม่กลายเป็นความฟุ่มเฟือยจนเกินไป เพราะก่อนออกแผนใดๆ ควรอยู่บนพื้นฐานของเป้าหมายความต้องการที่แท้จริงของการพัฒนาและควรคิดไปถึงความคุ้มค่าเปรียบเทีียบระหว่างสิ่งที่ให้ไปกับนักลงทุนและสิ่งที่ได้รับมา

จากการสำรวจของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด เรื่องการทบทวนนโยบายการค้า ย้ำว่า 80% ของการกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนมักมีเงื่อนไขต่างๆ เช่น มูลค่าเม็ดเงินลงทุนต่ำสุด การวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เงื่อนไขที่ระบุมาเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องนำไปแลกกับสิทธิประโยชน์การลงทุน ทำให้ทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ ต่างต้องพิจาราอย่างรอบด้านเพื่อให้การลงทุนนั้นๆ เป็นประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่ายอย่างแท้จริง