'ค้าชายแดน' หนุนอีอีซีโตไว

'ค้าชายแดน' หนุนอีอีซีโตไว

โครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่ไม่เพียงเชื่อมกับการค้าและการลงทุนระดับโลกเท่านั้น แต่อีอีซียังมีบทบาทเชื่อมโยงกับการค้าชายแดนที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ

สำหรับมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ในเดือนม.ค.2562 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 119,463.66 ล้านบาท ขยายตัว 1.84% เป็นการส่งออก 63,400.50 ล้านบาท ลดลง 4.34% และการนำเข้า 56,063.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.85% เกินดุลการค้า 7,337.34 ล้านบาท ซึ่งการเติบโตของการค้าชายแดนก็ส่งผลต่ออีอีซีด้วย

'ค้าชายแดน' หนุนอีอีซีโตไว

โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เผยถึงโครงการสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ รองรับอีอีซี หรือไอซีดีฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าในพื้นที่อีอีซี และส่งเสริมบทบาทเป็นประตูสู่การค้าของกลุ่มประเทศ ซีีแอลเอ็มวีได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม รวมถึงการค้าผ่านแดนทางบกจากจีนด้วย 

นอกจากนี้ ผลของโครงการยังจะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ส่งเสริมการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ ทำให้อีอีซี เป็นเสมือนประตูการค้าของอาเซียน และยกระดับไทยให้ก้าวสู่ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก