'อีอีซี' พัฒนาดีสิ่งแวดล้อมเด่น

'อีอีซี' พัฒนาดีสิ่งแวดล้อมเด่น

โครงการขนาดใหญ่ย่อมสร้างผลกระทบไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมต่อผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ ดังนั้นคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) หรือบอร์ด อีอีซีชุดเล็ก จึงได้อนุมัติแผนสิ่งแวดล้อมอีอีซี พ.ศ.2561-2564

มีกรอบแนวคิดที่มุ่งสู่ความยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนา และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความกินดี อยู่ดีมากขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยงบประมาณรวม 13,572 ล้านบาท เพื่อเดินหน้า 86 โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม
ผ่านการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยพื้นที่เป้าหมายคือ พื้นที่ จ.ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง รวมถึงพื้นที่ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกัน

แผนสิ่งแวดล้อมนี้ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างน่าอยู่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ