ดึงการศึกษาระดับโลกสู่อีอีซี

ดึงการศึกษาระดับโลกสู่อีอีซี

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้สถาบันการศึกษาในต่างประเทศสามารถเข้ามาดำเนินการจัดการศึกษาในประเทศไทยได้

ซึ่งเป็นไปตามความต้องการเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ภายใต้ข้อตกลงคือให้จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือเป็นสาขาที่ขาดแคลน ต้องเป็นสถาบันนั้นๆ ต้องมีอันดับ(Rankig) ที่สูงหรืออย่างน้อยต้องดีกว่าอันดับของสถาบันอุดมศึกษาของวิชานั้นๆ ในประเทศไทย

ล่าสุดครม.ได้อนุมัติให้สถาบันด้านการจัดการธุรกิจโรงแรม เลส์โรช จากสวิสเซอร์แลนด์ เข้ามาจัดการศึกษาในพื้นที่ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร เพิ่มเป็นแห่งที่ 3 จากก่อนหน้านี้อนุมัติให้มหาวิทยาลัย คาร์เนกี้เมลลอน เข้ามาจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลในสาขาวิชาระบบสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ จัดการศึกษาหลักสูตร Master of Science (MS) in Engineering(Intelligent Manufacturing System)ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน