กบภ.เคาะกรอบงบฯ จังหวัด–กลุ่มจังหวัดปี 2563 วงเงิน 2.8 หมื่นล้านบาท

กบภ.เคาะกรอบงบฯ จังหวัด–กลุ่มจังหวัดปี 2563 วงเงิน 2.8 หมื่นล้านบาท

กบภ.เคาะกรอบงบฯ จังหวัด–กลุ่มจังหวัดปี 2563 วงเงิน 2.8 หมื่นล้านบาท เท่ากับปีงบฯ 2562 จัดสรรให้จังหวัดต่างๆรวม 1.96 หมื่นล้าน ส่วนกลุ่มจังหวัดได้รับ 8400 ล้านบาท สั่งทำแผนโครงการภายในเดือน ธ.ค.2561 ก่อนเสนอ ครม. ก.พ.2562

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันนี้ (5 ก.ย.) ว่าที่ประชุมฯเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงินรวม 2.8 หมื่นล้านบาทเท่ากับปีงบประมาณ 2562 โดยใช้สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ 70:30 คือจัดสรรเป็นงบประมาณในการดำเนินการโครงการของจังหวัดต่างๆรวม 1.96 หมื่นล้านบาท และจัดสรรให้กับกลุ่มจังหวัดต่างๆ 8,400 ล้านบาท และงบประมาณในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 695 ล้านบาท กลุ่มจังหวัด 89 ล้านบาท


สำหรับการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในปี 2563 รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับตัวชี้วัด 7 ข้อซึ่งรวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ นโยบายสำคัญในการพัฒนาภูมิภาคเช่น ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) การแก้ปัญหาความยากจน โดยจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรตามข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดที่มีรายได้ต่ำจะได้รับการจัดสรรมาก เป็นต้น


ทั้งนี้มอบหมายให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำคำขอจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2561 และ ก.บ.ภ.จะพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือน ก.พ. 2562 ก่อนจะนำเสนอให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบภายในเดือนเดียวกันเพื่อจัดสรรในงบประมาณประจำปี 2563 ต่อไป