แบงค์ชาติ ยึดตามเดิม 12 เม.ย. ไม่เป็นวันหยุดธนาคาร

แบงค์ชาติ ยึดตามเดิม 12 เม.ย. ไม่เป็นวันหยุดธนาคาร

"ธนาคารแห่งประเทศไทย" ประกาศ 12 เมษายน 2561 สถาบันการเงินเปิดทำการปกติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศ เรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีการประกาศวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ด้วยมีหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนสอบถามถึงการก าหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือไม่

ธนาคารแห่งประเทศไทยขอแจ้งให้ทราบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีการประกาศวันดังกล่าว
เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือเป็นตัวกลาง
สำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและประชาชน

S__28426272