อสังหาฯกลาง-เล็กรวมตัวตั้งสมาคมเพิ่มขีดแข่งขัน

อสังหาฯกลาง-เล็กรวมตัวตั้งสมาคมเพิ่มขีดแข่งขัน

อสังหาฯกลาง-เล็ก รวมตัวตั้ง “สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร” เพิ่มความเข้มแข็งผู้ประกอบการ

นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร (อาร์อีพี) และผู้ก่อตั้งแองเจิลกรุ๊ป บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายกลางและรายย่อมหรือระดับเอสเอ็มอี มีมูลค่าโครงการประมาณ 500 ล้านบาท  ได้รวมตัวกันจัดตั้งสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรขึ้นมา เพื่อเป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น  

รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร อาทิ ผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคาร,ที่ดิน,นักวิชาชีพต่างๆ การเงิน การธนาคาร กฎหมาย และภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ

   “วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเป็นนักพัฒนาที่ดินด้วยตัวเอง ส่งผลให้มองเห็นปัญหาในเชิงโครงสร้างของธุรกิจ และเล็งเห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถมีโอกาสในการพัฒนาและแข่งขันกันตลาดยุค 4.0 ได้   “

          โดยนโยบายของสมาคมฯ วางไว้  1.เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสมาคมและหน่วยงานของภาคอสังหาริมทรัพย์ 2.เพื่อลดต้นทุนและจัดตั้งคณะที่ปรึกษาสมาคมฯ ในด้านสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การเงิน ก่อสร้าง-วิศวกรรม ออกแบบ บัญชีและภาษี กฎหมายและนวัตกรรมที่อยู่อาศัย 3.เพิ่มทักษะและจัดอบรมให้กับสมาชิก 4.พัฒนาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีกับการทำธุรกิจ

            “ธุรกิจอสังหาฯ เป็นธุรกิจที่คนสนใจเข้ามาลงทุนจำนวนมาก แต่อาจจะขาดความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้โอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจมีไม่เพียงพอ จึงทำให้ผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กหลายรายถูกจำกับอยู่ในวงรับรู้แคบๆ ทั้งนี้ยังมีปัญหาในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรการในการจัดการและประสานงานกับภาครัฐ ดังนั้นจึงมองว่าถ้ามีการจัดตั้งสมาคมฯ ขึ้นสำหรับธุรกิจนี้อย่างจริงจังจะเป็นตัวกลางที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจรายย่อยให้เติบโตขึ้น และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการรายย่อย" นายอภิชาติกล่าว