ดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการอสังหาฯไตรมาส3เพิ่มขึ้น

ดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการอสังหาฯไตรมาส3เพิ่มขึ้น

"สัมมา" เผย ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยไตรมาส 3 ปี 58 เพิ่มขึ้นอยู่ระดับ 52.2

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทำการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยไตรมาส 3 ปี 2558 มีผู้ประกอบการตอบแบบสอบถาม 168 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 32 บริษัท และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 136 บริษัท โดยผลสำรวจพบว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 52.2 สูงกว่าค่ากลางและปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2558 ซึ่งดัชนีมีค่าเท่ากับ 50.4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อแยกประเภทผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นสูงกว่าผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน โดยผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 59.6 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่าไตรมาสก่อนหน้า ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันลดลง ค่าดัชนีเท่ากับ 44.8 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลาง

สำหรับผู้ประกอบการโดยภาพรวมมีค่าความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น โดยผู้ประกอบการที่จดทะเบียน มีความเชื่อมั่นดีมากกว่าผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อย ความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันโดยภาพรวมเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการปรับเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจและรายละเอียดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจนขึ้น ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นทั้งด้านยอดขาย การลงทุน ต้นทุนประกอบการที่ลดลงสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวลง และการเปิดโครงการใหม่หรือเฟสใหม่เพิ่มขึ้น

ส่วนดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้าไตรมาส 3/2558 มีค่าเท่ากับ 66.3 ปรับลดลงจากไตรมาส 2/2558 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 67.8 ความคาดหวังในอนาคตโดยภาพรวมยังดี โดยผู้ประกอบการมีความคาดหวังมาตรการกระตุ้นภาคที่อยู่อาศัยที่กระทรวงการคลังกำลังพิจารณารูปแบบที่เหมาะสม และเมื่อแยกประเภทผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีค่าดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 74.0 ซึ่งเท่ากับไตรมาสที่แล้ว ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนมีค่าดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 58.5 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แล้ว โดยไตรมาสที่แล้วมีค่าดัชนีเท่ากับ 61.6