รองแม่ทัพภาค3หนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก

รองแม่ทัพภาค3หนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก

"พล.ต.คู่ชีพ" รองแม่ทัพภาค3 พร้อมสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก

นายสมชัยฐ์ หทยตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และ พล.ต.คู่ชีพ เลิศหงิม รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตากที่สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด ทั้งนี้เพื่อหารือเรื่องระเบียบ แผนการ ขั้นตอน การกำหนดแผนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้จังหวัดตากเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก ที่ประกอบไปด้วยอำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภอแม่ระมาด

โดยในที่ประชุม ได้กล่าวถึงเรื่องการกำหนดแผนพัฒนา เช่น การวางผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน การใช้แรงงานไปเช้าเย็น-กลับ การเวนคืนที่ดิน การแก้ปัญหาผู้ครอบครองพื้นที่ป่าและการหาที่ดินรองรับนักลงทุน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ทั้งนี้ พล.ต.คู่ชีพ กล่าวในที่ประชุมว่า ทางแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ส่งตนมาร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พร้อมที่จะผลักดัน และช่วยเหลือทางจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล