หอการค้าแถลง'สภาปฏิรูป'ไม่แก้ปัญหาแท้จริง

หอการค้าแถลง'สภาปฏิรูป'ไม่แก้ปัญหาแท้จริง

หอการค้าออกแถลง'สภาปฏิรูป'ไม่แก้ปัญหาที่แท้จริง ชี้อยากให้ฝ่ายที่ขัดแย้งกันเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปร่วมกัน

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการที่ได้มีข้อเสนอแนะจากทางรัฐบาลเกี่ยวกับ รูปแบบการปฏิรูป ดังที่ทุกฝ่ายได้รับทราบแล้วนั้น หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เห็นว่า เท่าที่ติดตามข่าวสารตอนนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับจากหลายฝ่าย รวมทั้งประชาชน ซึ่งน่าจะไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างแท้จริง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ดังนั้น จึงอยากให้ทุกฝ่ายที่ขัดแย้งได้มีโอกาสพูดคุยกัน และเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปร่วมกัน และเห็นว่า การพูดคุยกันควรนำไปสู่ข้อตกลงเกี่ยวกับองค์กรและกระบวนการปฏิรูปที่ชัดเจน สามารถตอบโจทย์ของประเทศ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ประชาชน โดยใคร่ขอเสนอให้รัฐบาลทบทวนรูปแบบและวิธีการที่ได้เสนอมาแล้ว โดยคำนึงถึงข้อเสนอของภาคเอกชน ซึ่งได้รวบรวมความเห็นของทุกฝ่ายจากเวทีกลางแล้ว เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการสร้างความปรองดอง และการมีส่วนร่วม อันจะเป็นประโยน์ต่อประชาชน และประเทศชาติโดยส่วนรวมอย่างยั่งยืน