"รัฐ-เอกชน" ประยุกต์ใช้ดิจิทัล พัฒนาเมืองอัจฉริยะไทย

"รัฐ-เอกชน" ประยุกต์ใช้ดิจิทัล พัฒนาเมืองอัจฉริยะไทย

การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ถือเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติ และเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี อันจะนำไปสู่การพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จึงเร่งส่งเสริมเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศสามารถคิดค้นและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาของเมืองได้อย่างตรงจุด ควบคู่ไปกับ การบูรณาการการทำงานกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในที่สุด

พร้อมกันนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ และ depa จัดให้มีกิจกรรมประกวดเพื่อชิงรางวัลในโครงการ Smart City Solutions Awards 2022 โดยเฟ้นหาผลงานจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความโดดเด่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง และให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด ตามลักษณะของเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้านด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยผลงานต่าง ๆ ต้องเป็นระบบที่ให้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

โครงการ Thailand Smart City Solutions Awards 2022 ถือเป็นการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อีกทั้ง ก่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างไปยังหน่วยงานที่เป็นผู้ให้บริการระบบบริการเมืองอัจฉริยะ รวมถึงประชาชนหรือผู้รับบริการที่จะได้รับรู้และเข้าใจในระบบบริการเมืองอัจฉริยะ รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการเมือง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น

สำหรับโครงการ Smart City Solutions Awards 2022 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด รวม 57 ผลงาน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลล้วนเป็นโซลูชันที่มุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่อย่างตรงจุดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อีกทั้งมีแนวทางการประเมินผล รวมถึงการนำไปใช้อย่างชัดเจน ตลอดจนสร้างความมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยในงาน Thailand Smart City Expo 2022 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กระทรวงดิจิทัลฯ และ depa ได้จัดพิธีมอบรางวัล Smart City Solutions Awards 2022 แก่ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เจ้าของผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง และให้บริการ 

ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดตามลักษณะของเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ อัจฉริยะ (Smart Economy) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) การขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) และพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) โดยมีผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และได้รับรางวัลในแต่ละด้านรวม 20 ผลงาน

depa หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Thailand Smart City Solutions Awards 2022 จะเป็นต้นแบบองค์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในการสร้างสรรค์โซลูชันเพื่อพัฒนาพื้นที่ ก่อนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป