รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (28 พฤศจิกายน 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (28 พฤศจิกายน 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 2800-2900 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (65/66) 2420-2600 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1800-1900 ข้าวขาว 5% 1450

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (28 พฤศจิกายน 2565)