ส่อง 10 เมกะโปรเจกต์ปี 66 สศช.คาดเบิกจ่ายลงทุนทะลุ 8.3 หมื่นล้าน

ส่อง 10 เมกะโปรเจกต์ปี 66  สศช.คาดเบิกจ่ายลงทุนทะลุ 8.3 หมื่นล้าน

การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ถือว่ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ  การรักษาแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐทั้งจากโครงการลงทุนของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญให้เศรษฐกิจในปี 2566 ขยายตัวได้

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 3.185  ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนหน้า 27 % โดยแบ่งเป็น

  • งบรายจ่ายประจำ 2,520,329.1 ล้านบาท ลดลง 0.6% จากปีก่อน
  • วงเงินรายจ่ายลงทุน 664,670.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.8%  จากปีก่อน

ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณางบลงทุนรัฐวิสาหกิจในปี 2566 พบว่า มีวงเงินงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรวมทั้งสิ้น 443,351 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง วงเงิน 226,247 ล้านบาท  
  • งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทมหาชนจำกัด

และบริษัทในเครือ 5 แห่ง วงเงิน  217,077 ล้านบาท และหากจำแนกตามสาขาการลงทุน พบว่ามีสัดส่วนงบลงทุนในสาขาพลังงาน สาขาขนส่ง สาขาสาธารณูปการ และสาขาอื่นๆ 61%  24.5%  6%  และ 8.5% ตามลำดับ

โดยในปี 2566 คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจในโครงการสำคัญ จำนวน 65 โครงการ วงเงินรวม 141,063.37 ล้านบาท คิดเป็น 31.8% ของวงเงินงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายสูงสุด 10 อันดับแรกในปี 2566 ได้แก่ การลงทุนในสาขาขนส่ง (5 โครงกร) สาขาพลังงาน พาพาณิชย์และบริการ (1 โครงการ) และสาขาสาธารณูปการ (1 โครงการ)  

โดยรวมคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายงบลง 83,945.12 ล้านบาท คิดเป็น 59.5% ของประมาณการเบิกจายงบลงทุนโครงการสำคัญรวมจำนวน 65 โครงการ

ดังนั้นเพื่อให้การลงทุนภาครัฐสามารถขยายตัวและเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2566 และระยะต่อไป จึงควรให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการลงทุนที่ผูกพันสัญญาไว้แล้ว และเร่งดำเนินการโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายลงทุนแล้วให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยเร็ว

 

สำหรับโครงการลงทุนสำคัญ 10 อันดับแรกในปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

1.โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) วงเงิน 1432,890 ล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายการลงทุน 18,138.21 ล้านบาท  

2.โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ วงเงิน 91,974 ล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายการลงทุน 10,646.56 ล้านบาท  

3.โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 วงเงิน 28,585.93 ล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายการลงทุน 10,552.04 ล้านบาท  

4.โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก วงเงิน  20,767.34 ล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายการลงทุน 8,608.31ล้านบาท  

5.โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร – นครพนม วงเงิน 61,273.31 ล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายการลงทุน7,498.62 ล้านบาท  

6.โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C วงเงินลงทุนรวม 17,343.86 ล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายการลงทุน 6,129.02  ล้านบาท  

7.แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 วงเงินลงทุนรวม 15493.84 ล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายการลงทุน 5,863.73 ล้านบาท  

8.โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย – เชียงของ วงเงินลงทุนรวม 76,368.66 ล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายการลงทุน 5,752.88 ล้านบาท  

9.โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 วงเงิน 28,142.5 ล้าานบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายการลงทุน 54,559.68 ล้านบาท  

10 .โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 – 9 วงเงินลงทุนรวม 42,557.14ล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายการลงทุน 5,296.06 ล้านบาท  

 

ส่อง 10 เมกะโปรเจกต์ปี 66  สศช.คาดเบิกจ่ายลงทุนทะลุ 8.3 หมื่นล้าน