เปิดแฟ้ม ครม.9 ส.ค.ถกปมดำรงตำแหน่ง 8 ปี นายกฯ สทนช.ของบกลางฯจัดการน้ำปี 65

เปิดแฟ้ม ครม.9 ส.ค.ถกปมดำรงตำแหน่ง 8 ปี นายกฯ สทนช.ของบกลางฯจัดการน้ำปี 65

ครม.ประชุมเต็มคณะถกปมนายกฯดำรงตำแหน่งครบ 8 ปีหรือไม่ หลังฝ่ายค้านยันส่งศาลรธน.ตีความ เผยต้องเตรียมแผนบริหารราชการกรณีฉุกเฉิน สทนช.ชงของบกลางฯจัดการน้ำท่วม-แล้ง ครม.เตรียมรับทราบรายงานอีอีซีหลายฉบับ รวมแผนพัฒนาเกษตรในพื้นที่

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (9 ส.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมเต็มคณะ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยการหารือของ ครม.ในวันนี้ต้องจับตาไปที่ประเด็นการเมืองในเรื่องการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีว่าดำรงตำแหน่งครบวาระ 8 ปีตามรัฐธรรมนูญแล้วหรือไม่  โดยเรื่องนี้ฝ่ายค้าน โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทันที ว่าการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีหลังวันที่ 23 ส.ค.นั้นเกินกว่าระยะ 8 ปีของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

ทั้งนี้ ครม.จะได้มีการหารือกันในประเด็นนี้เพราะใกล้ครบกำหนดระยะเวลาที่เป็นเงื่อนไขของกฎหมายแล้ว แม้ว่าในเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้บอกว่าให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมในการตัดสินวินิจฉัยแต่ในเรื่องนี้ในเชิงการบริหารราชการแผ่นดินจะต้องมีการหารือกันใน กทม.เพื่อให้ทราบแนวทางหากกรณีเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับนายกรัฐมนตรีแบบไม่คาดคิด

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาได้แก่  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เรื่องการดำเนินโครงการใดๆของหน่วยงานของรัฐที่มี ความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

สทนช.เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บ น้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2565 /2566

กระทรวงการต่างประเทศเสนอขอพิจารณาร่างพิธีสารว่าด้วยการทบทวนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับรัฐบาลมองโกเลีย ว่าด้วยการจัดตั้งกลไกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี และร่างแผนความร่วมมือระยะที่ 5 ปี ไทย – มองโกเลีย (พ.ศ.2565 -2570)  

ร่างบันทึกการประชุมว่าของคณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ครั้งที่ 14 และการประชุม คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ระหว่างไทย กับ มาเลเซีย การปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

ส่วนวาระสำคัญของรัฐบาล (แฟ้มสีเขียว) การแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทา ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565)

วาระปกติ ทราบเพื่อเป็นข้อมูล ได้แก่ รายงานสถานภาพร่างกฎหมาย สถานะ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง นร. (สลค)  รายงานเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินมาตราการด้านพลังงาน (ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 )

วาระเพื่อทราบ ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 2 / 2565 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง คกกฯ การใช้จ่ายภาครัฐ

กระทรวงแรงงานรายงานประจำปีผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ชุดที่ 3 ปีที่ 2  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

สลค.แจ้งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ อ.480-509/2558 คดีหมายเลขแดงที่ อ.179- 208/2565 ระหว่างนายวีรยุทธ สุกสอน กับพวกรวม 30 คน ผู้ถูกฟ้องคดีเรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2564  

กระทรววงพลังงานรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีพลังงานบิมสเทค ครั้งที่ 3

สศช.รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 15 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)  พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน มิถุนายน และความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน กรกฎาคม 2565

กระทรวงการต่างประเทศรายงานเรื่องการเปลี่ยนชื่อประเทศของสาธารรรัฐตุรกี

กระทรวงทรัพยากรฯรายงานสรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 5 ช่วงที่ 2 และการประชุมสมัยพิเศษ เนื่องใน วาระครบรอบ 50 ปี

สกพอ.รายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพในระดับชุมชนท้องถิ่น กรณี EEC ของคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลด ความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภ

า ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครั้งที่ 3 /2564 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติ การด้านการพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2566 – 2570

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2565 เรื่องสิทธิประโยชน์ในเขต ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สกพอ.

 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษประเภท 1ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวัตถุออก ฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ...

 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลการกร กระทรวงการคลัง (ฉบับที่...) พ.ศ....  

รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สทนช.ขออนุมัติให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 และงานประกอบ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 อาคาร

และกระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ณ กรุงวอชิงตัน