อพท. ผลักดันคนรุ่นใหม่และชุมชนต้นแบบ สู่ผู้ประกอบการ “วิสาหกิจเพื่อสังคม”

อพท. ผลักดันคนรุ่นใหม่และชุมชนต้นแบบ สู่ผู้ประกอบการ “วิสาหกิจเพื่อสังคม”

“อพท.” ยกระดับชุมชนขึ้นต้นแบบผู้ประกอบการ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน จัดกิจกรรมการแข่งขันรอบตัดสินชิงรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ DASTA SE HERO 2022

จากที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้พัฒนาและยกระดับให้แก่ชุมชนให้มีศักยภาพด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ล่าสุด อพท.ยังได้ขยายผลไปสู่ความยั่งยืนอีกรูปแบบหนึ่งด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ และชุมชนที่มีศักยภาพให้มุ่งไปสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวว่า จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อพท.จึงได้จัดทำโครงการ DASTA SE HERO 2022” เชิญชวนชุมชนท่องเที่ยวและคนรุ่นใหม่หัวใจนักพัฒนาที่มีความสนใจในการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อมาเฟ้นหาชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Enterprise-SE ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะส่งแนวคิดแผนธุรกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อร่วมมือกันพัฒนาแผนธุรกิจไปด้วยกัน

โครงการดังกล่าว อพท. ได้ร่วมกับ Local Alike จัดประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีชุมชนสนใจส่งแผนธุรกิจเข้าร่วม  23 รายจากทั่วประเทศ และคัดเหลือ 5 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าชิงชนะเลิศ ได้แก่ ทีมภูคูนคำ จากอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ทีมคนรุ่นใหม่ใส่ใจชุมชน จากอำเภอบางกอบัว จังหวัดสมุทรปราการ, ทีมพรานพอเพียง จากอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ทีมวาวี โฮป จากอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และ ทีมบานาน่า แลนด์ จากอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ทั้งหมดนี้จะได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการ และชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม

“โครงการ DASTA SE HERO 2022 จะมีส่วนช่วยพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ และชุมชนที่มีศักยภาพไปสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน จึงถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และชุมชนมีศักยภาพในการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยว โดยจะมีการต่อยอดขยายผลไปสู่การเป็นเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวต่อไป”

ทั้ง 5 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับการฝึกทักษะทางธุรกิจเพื่อสังคมจากที่ปรึกษา (Coach) ที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวง SE และลงพื้นที่เพื่อทำการพัฒนาแผนธุรกิจบนบริบทของพื้นที่จริง เพื่อได้พัฒนาฝีมือและรับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญในวงการ SE ผ่านการอบรม เพื่อทั้ง 5 ทีมสามารถนำเครื่องมือ (Tools) และกลยุทธ์ (Strategies) ในการพัฒนา Social Enterprise ไปเป็นแนวทางปรับใช้กับแผนธุรกิจร่วมกับที่ปรึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงการดำเนินกิจกรรมฯ ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสเห็นกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการบ่มเพาะ การลงพื้นที่ไปสัมผัสประสบการณ์ชุมชนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ทำให้สามารถเรียนรู้และมองเห็นถึงศักยภาพทั้งในตัวพื้นที่ชุมชนและในตัวของทีม และส่งผลต่อการตัดสินรอบสุดท้าย การแข่งขันรอบตัดสินกิจกรรมการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ DASTA SE HERO 2022  

โดยทั้ง 5 ทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดในครั้งนี้ อพท.จะต่อยอด ด้วยการเตรียมแผนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ สวส. ในการเป็นพี่เลี้ยง สนับสนุน และผลักดันให้ทีมที่มีความตั้งใจในการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยว ได้พัฒนาไปสู่การเป็นเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป