เปิดช่องทาง "ขึ้นทะเบียนเกษตรกร" ผ่านระบบออนไลน์ e-Form เริ่มวันนี้

เปิดช่องทาง "ขึ้นทะเบียนเกษตรกร" ผ่านระบบออนไลน์ e-Form เริ่มวันนี้

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดช่องทาง "ขึ้นทะเบียนเกษตรกร" ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยเครื่องมือ e-Form เริ่มวันนี้ เกษตรกรรายใหม่ประเภทไหนต้องรู้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งพัฒนากรมส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น Digital DOAE เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะที่จำเป็น โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ปรับวิธีการทำงานเป็นแบบ New Normal และพร้อมรองรับ Next normal ซึ่งในปี 2565 กรมฯ ได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือ e-form  

เปิดช่องทาง \"ขึ้นทะเบียนเกษตรกร\" ผ่านระบบออนไลน์ e-Form เริ่มวันนี้

โดยเริ่มนำร่องใช้สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด น.ส.4  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร และตอบโจทย์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ซึ่งการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้น

จึงขอให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 กับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน สำหรับนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาดและส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงใช้ในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ

เปิดช่องทาง \"ขึ้นทะเบียนเกษตรกร\" ผ่านระบบออนไลน์ e-Form เริ่มวันนี้

เกษตรกรสามารถขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ทะเบียนเกษตรกร (efarmer.doae.go.th) หลังจากเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลบุคคลภายใน 5 วันแล้ว เกษตรกรสามารถขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที

เปิดช่องทาง \"ขึ้นทะเบียนเกษตรกร\" ผ่านระบบออนไลน์ e-Form เริ่มวันนี้

โดยระบบ e-Form จะเริ่มใช้งานในวันที่ 25 ก.ค. 2565 สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด น.ส.4  ส่วนในช่องทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเดิมที่ให้บริการคือ สำนักงานเกษตรอำเภอ และแอปพลิเคชั่น Farmbook ยังสามารถใช้งานได้เช่นเดิม แนะนำให้สอบถามทางโทรศัพท์ไปยังสำนักงานเกษตร หรือผู้นำชุมชนเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงช่วงการระบาดของโรคโควิด-19