ธุรกิจท่องเที่ยวพบ 'ประยุทธ์' ขอมาตรการกระตุ้นเพิ่มช่วงครึ่งปีหลัง

ธุรกิจท่องเที่ยวพบ 'ประยุทธ์' ขอมาตรการกระตุ้นเพิ่มช่วงครึ่งปีหลัง

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวขอบคุณนายกฯ ออกมาตรการกระตุ้น สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย “นายกฯ” ย้ำขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวควบคู่การปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข รองรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า วันนี้ (18 ก.ค. )เวลา 15.00 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 12 หน่วยงาน เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อนำเสนอข้อมูล และแนวทางการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยมี นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าร่วมด้วย

นายกรัฐมนตรีเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวในไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี้ โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอ และแนวทางดังกล่าวของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งข้อเสนอหลายอย่างอาจสามารถดำเนินการได้ แต่ก็ยังมีหลายเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสม เพราะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน และหลายกระทรวง รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆ ซึ่งจะต้องมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นายกรัฐมนตรียังขอให้ทุกคนช่วยกันดำเนินการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเข้มข้น รองรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล เพื่อร่วมกันป้องกันควบคุมโรคโควิดไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในระยะต่อไปขึ้นอีก ให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และบริการต่างๆ สามารถขับเคลื่อนเดินหน้าได้ต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก

 ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ย้ำว่ารัฐบาลจะพยายามทำอย่างเต็มที่ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญ และรายได้หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้สั่งการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และเน้นคุณภาพ เพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจการท่องเที่ยว อันเป็นการกระตุ้น และฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่อเนื่องจากที่ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนให้ปี 2565 เป็น “ปีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” Visit Thailand Year 2022 โดยพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมและมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น จัดให้มีแผนการส่งเสริมการตลาดในประเทศกลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรม Roadshow Thailand 2023 เพื่อรองรับ และกระตุ้นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในอนาคต ตลอดจนแผนการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว โดยพิจารณาความพร้อม และศักยภาพของประเทศในทุกด้านควบคู่ด้วย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังย้ำว่านอกจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวแล้ว ยังดำเนินการในเรื่องการส่งเสริมการลงทุน EEC การส่งเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ การพัฒนาทรัพยากรในประเทศควบคู่กับการดึงผู้มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพสูงเข้ามาช่วยขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายในอนาคต โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาแบบพุ่งเป้าในด้านต่างๆ ทั้งการแก้ปัญหาความยากจน และการท่องเที่ยวด้วย

ทั้งนี้กรณีการผ่อนผัน แก้ไขระเบียบ คำสั่ง และ/หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเหมาะสม และยืดหยุ่นนั้น นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

ด้านผู้ประกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่ออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย เช่น โครงการ Phuket Sandbox มาตรการ Test & go ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการเดินทางเข้าประเทศ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึง 2 ล้านคนในช่วงครึ่งปีแรก โดยภาคเอกชนพร้อมจับมือภาครัฐ ร่วมบูรณาการ การทำงานในทุกด้าน เพื่อรับความท้าทายในช่วงครึ่งปีหลัง และมั่นใจว่าธุรกิจการท่องเที่ยวจะเป็นกำลังสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ามาตรการต่างๆ แม้จะมีการผ่อนคลายลงบ้าง แต่เน้นย้ำให้คงความเข้มงวดต่อไปเพื่อให้เกิดผลดีทั้งต่อประชาชน และเจ้าของกิจการด้วย สำหรับเสนอข้อมูล และแนวทางการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้นำเสนอ ได้แก่ มาตรการ ABC ฟื้นฟูประเทศ และพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้อย่างทั่วถึงตลอดห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ก่อให้เกิดการจ้างงาน รวมทั้งเป็นการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์