กกพ. เปิดรับซื้อขยะชุมชน 282.98 เมกะวัตต์ จ่ายไฟเข้าระบบภายในปี 68-69

กกพ. เปิดรับซื้อขยะชุมชน 282.98 เมกะวัตต์ จ่ายไฟเข้าระบบภายในปี 68-69

กกพ. เดินหน้าซื้อไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชมอีก 282.98 เมกะวัตต์ กำหนดจ่ายไฟเข้าระบบ ภายในปี 2568 - 2569 ตามมติกพช.อนุมัติ

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 ได้เห็นชอบข้อเสนอหลักการในการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2565 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2565 กพช. ได้มีมติเห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2565 ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) สำหรับผู้ผลิตโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 34 โครงการ ตามรายชื่อโครงการที่กระทรวงหมาดไทยเสนอกำหนด ปริมาณรับซื้อรวมไม่เกิน 282.98 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ กกพ. จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปและผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 2565 และประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2565 โดยมีอัตรารับซื้อโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน โดยมีกระบวนการและกรอบระยะเวลาการับซื้อไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

1. การไฟฟ้าออกประกาศให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ายื่นคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ภายใน 15 วันนับจากวันที่ กกพ. ออกประกาศฉบับนี้

2. การไฟฟ้าออกประกาศกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ ระยะเวลา แบบคำเสนอขอขายไฟฟ้าและเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้า ภายในเดือนก.ค. 2565

3. การไฟฟ้าเปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า ประกอบด้วย 1. ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายมากกว่า 10 เมกะวัตต์ โดยยื่นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2. ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ยื่นที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนับตั้งแต่วันที่การไฟฟ้ามีประกาศเปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2566

4. การไฟฟ้าประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เอกสารครบถ้วน

5. ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ในโอกาสแรกที่สามารถทำได้

6. กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ตามมติ กพช. ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2565 ภายในปี 2568 – 2569

ทั้งนี้ ให้ กฟผ. และการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จะดำเนินการประกาศการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า รายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ ระยะเวลา รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป