เคาะเลิกมติ ครม.ปี 63 รับเปิดประเทศ เลิกข้อห้ามราชการ - รสก. ดูงานต่างประเทศ

เคาะเลิกมติ ครม.ปี 63 รับเปิดประเทศ เลิกข้อห้ามราชการ - รสก. ดูงานต่างประเทศ

สำนักเลขาฯ ครม.ร่อนหนังสือเวียน เลิกมติ ครม.ปี 63 ปลดล็อกหน่วยงานราชการ /รสก.ดูงานต่างประเทศได้ หลังแนวโน้มโควิด-19 คลี่คลายดีขึ้นคนรับวัคซีนเป็นจำนวนมาก ชี้สอดคล้องทิศทางการเปิดประเทศ 1 ก.ค.นี้

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้มีหนังสือเวียนถึงหน่วยงานราชการต่างๆให้ได้รับทราบ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องการเห็นชอบให้มีการทบทวนมติ ครม.เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในส่วนของมาตรการห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจเดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสำคัญไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

โดยมาตรการนี้เป็นมาตรการที่ออกมาตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2563 ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศต่างๆในช่วงแรกๆรวมถึงเริ่มมีการแพร่ระบาดในประเทศไทย ทั้งนี้ในวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา ครม.ได้มีการประชุมและปรึกษากันในเรื่องดังกล่าวและเห็นชอบให้ทบทวนมติ ครม.ในเรื่องนี้ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

โดยเหตุผลที่ได้มีการเห็นชอบในเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขมีความเห็นว่าในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง และความเสี่ยงที่ภายนอกประเทศที่จะเป็นแหล่งแพร่ของโรคมีน้อยลงและมีความใกล้เคียงกัน ประกอบกับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนไทยมีความครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

อีกทั้งผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว ดังนั้น เพื่อให้มาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยในการ

เปิดรับผู้เดินทางจากทั่วโลก และเพื่อให้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ที่อาจเข้ามาในประเทศ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะมีการเปิดประเทศตามปกติและยกเลิกระบบไทยแลนด์พาสในวันที่ 1 ก.ค.นี้  

กระทรวงสาธารณสุขจึงขอเสนอต่อครม.เพื่อให้มีการทบทวนยกเลิกข้อห้ามของข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจเดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสำคัญ รวมทั้งยกเลิกการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้งดการเดินทางไปในประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาด

 ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขรายงานด้วยว่าในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ศบค.ได้

ได้เสนอการปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยได้มีการเสนอให้มีการผ่อนคลายการเดินทางระหว่างประเทศในกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรของรัฐ เนื่องจากสถานการณ์กรณีโรคโควิด 19 ทั่วโลกและประเทศไทยเริ่มมีจำนวน ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง หลายประเทศมีการผ่อนคลายมาตรการและการเดินทางมากขึ้น

ประกอบกับส่วนราชการมีการประกาศมาตรการเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศแตกต่างกัน จึงเสนอให้มีการพิจารณายกเลิกการห้ามเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ โดยขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบและนำเสนอ ครม. ตามขั้นตอนที่ได้ดำเนินการตามลำดับ

ซึ่งมติ ครม.ที่ออกมาจะมีผลต่อการอนุมัติ และอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสามารถวางแผนในการเดินทาง และศึกษาดูงานในต่างประเทศได้ตามความจำเป็นต่อไป