ตะกั่ว เมตริกตันละ 67,390.00 สังกะสี เมตริกตันละ 125,820.00

ตะกั่ว เมตริกตันละ 67,390.00 สังกะสี เมตริกตันละ 125,820.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565

ประกาศราคาแร่       
       
    (บาท/หน่วย)  
1.ตะกั่ว เมตริกตันละ 67,390.00  
2.สังกะสี เมตริกตันละ 125,820.00  
3.ทองคำ กรัมละ 2,085.83  
4.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 583,370.00  
       
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 27 มิถุนายน 2565  เป็นต้นไป
       
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565      
       
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่    
       
       
       
       

ตะกั่ว เมตริกตันละ 67,390.00 สังกะสี เมตริกตันละ 125,820.00