เปิดอาชีพมาแรง – รายได้ดีหลังโควิด ‘TDRI’ ชี้เป้างานหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เปิดอาชีพมาแรง – รายได้ดีหลังโควิด ‘TDRI’ ชี้เป้างานหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

"ทีดีอาร์ไอ"เปิดข้อมูลงานอนาคตเป็นที่ต้องการตลาด - รายได้ดี รับเทรนด์หลังโควิด-19 งานดิจิทัล เศรษฐกิจใส่ใจ งานเศรษฐกิจสีเขียว เติบโตต่อเนื่อง แนะรัฐช่วยยกระดับแรงงานให้มีทักษะรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ควบคู่ทักษะทางภาษาเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคต

ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวในหัวข้ออนาคตอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย หลังพลิกฟื้นจากโควิด-19 และการรับมือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ภายในงาน Creative Economy Forum Thailand 2022 จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีบทบาทสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจและสร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างงานในสาขาใหม่ๆที่สร้างผลตอบแทนสูง World Economic Forum ได้พูดถึงงานใหม่ที่สร้างรายได้สูงและมีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้หลายสาขาอาชีพ

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทของโลกหลังโควิด-19 จะพบว่าสาขาอาชีพที่มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มี 3 ส่วนคือ 1.เศรษฐกิจดิจิทัล 2.เศรษฐกิจใส่ใจ และ 3.เศรษฐกิจสีเขียว โดยมีรายละเอียดได้แก่

1.สาขาของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI (AI Specialist) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data Developer) ผู้ช่วยด้านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Assistant) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา (Content Specialist) และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Specialist)

โดยสาขาอาชีพเหล่านี้มีรายได้ที่ดี และเป็นที่ต้องการของตลาดมาก โดยเมื่อดูจากประกาศรับสมัครงาน อย่างตำแหน่งผู้ช่วยด้านสื่อสังคมออนไลน์ รายได้เริ่มต้นที่ 25,000 – 28,000 บาทต่อเดือน สะท้อนว่าอาชีพนี้มาแรงเมื่อเทียบกับสาขาอื่นๆ อย่างไรก็ตามบางสาชาอาชีพที่เป็นที่ต้องการต้องใช้หลายทักษะและความรู้รวมเข้าด้วยกัน

ตัวอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล ต้องมีความสามารถหลายอย่างได้แก่ มีความรู้ทั้งด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบเว็บไซด์ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีความสามารถในการสื่อสาร เป็นต้น

“งานที่มีความต้องการสูง และรายได้สูงลักษณะนี้เป็นสาขางานใหม่ๆที่เราอาจไม่คุ้นเคย แต่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ถ้าเราให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างคน และฝึกทักษะคนเตรียมพร้อมมาทำงานในสาขาอาชีพเหล่านี้ด้วย”

2.งานในสาขาเศรษฐกิจใส่ใจ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพร่างการและจิตใจเป็นอีกเทรนด์ที่สำคัญหลังโควิด-19 ได้แก่ นักสุขภาพจิต (Behavioral Health Technician) ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (Physical Therapist Aides) นักรังสีวิทยา ผู้ฝึกซ้อมนักกีฬา นักสรีรวิทยาการออกกำลังกาย พนักงานดูแลและบริการสันทนาการ และผู้ช่วยการดูแลส่วนตัว (Personal Care Aides) และนักดนตรีบำบัด

โดยตัวอย่างของนักดนตรีบำบัด ก็ต้องมีการสร้างทักษะและมีคุณสมบัติหลายอย่าง ได้แก่ มีความรู้ในด้านดนตรี มีความรู้ด้านจิตวิทยา มีความรู้ด้านไอทีพื้นฐานใช้ซอฟแวร์ด้านการแพทย์ได้ มีความรู้ภาษาอังกฤษ มีความสามารถที่ดีในการสื่อสาร มีความใส่ใจผู้อื่น มีความไวต่อปัญหา

และ 3.งานในเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นงานที่ต้องการของตลาดและมีรายได้สูง ได้แก่ นักการตลาดสีเขียว (Green Marketers) ผู้บิหารด้านความยั่งยืนขององค์กร และผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน โดยงานในส่วนของสาขาอาชีพนี้ต้องมีความรู้ในหลายด้าน ได้แก่ มีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ความรู้เรื่องของวัสดุและอาคาร ความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้ไอทีพื้นฐาน การสื่อสารภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดวิพากษ์ และความสามารถในการสื่อสาร

“จะเห็นได้ว่างานที่จะเกิดขึ้นในช่วงหลังโควิดมีความหลากหลายและมีความซับซ้อน การรู้ลึกเพียงอย่างเดียวอาจใช้ไม่ได้อีกแล้ว ต้องรู้ทั้งลึกและกว้าง สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ และบูรณาการความรู้ในหลายๆศาสตร์และสังเคราะห์ได้ และบูรณาการแนวทางการแก้ปัญหาด้วยกันได้ โดยแก้จากส่วนเล็กๆไปหาปัญหาใหญ่ได้ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จะทำให้สามารถอยู่รอดในโลกใหม่ได้”