BAY ขายหนี้เสียให้ BAM 1.4 พันล้าน - ไฟเขียวบริษัทลูก ซื้อพอร์ตสินเชื่อจาก SBC

BAY ขายหนี้เสียให้ BAM 1.4 พันล้าน - ไฟเขียวบริษัทลูก ซื้อพอร์ตสินเชื่อจาก SBC

BAY แจ้งตลาดขายหนี้เสียในพอร์ตให้ BAM มูลค่า 1.4 พันล้านบาท รวม 404 รายการ เพื่อบริหารหนี้ในพอร์ต พร้อมไฟเขียว บริษัท SB บริษัทลูกธนาคาร เข้าซื้อพอร์ตสินเชื่อรายใหญ่ จาก SBC มูลค่า 356 ล้านบาท

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)หรือ BAY แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ตลท.) อนุมัติให้ธนาคารดำเนินการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หรือ BAM 

      ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการประมูล ในส่วนที่มีขนาดรายการจำนวน 404 ราย ยอดหนี้ ณ วันตัดบัญชี 31 มกราคม 2565 ทั้งสิ้น 1,438.17 ล้านบาท 

     พร้อมอนุมัติให้บริษัท SB Finance Company, Inc. (SBF) ซึ่งเป็นบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นร้อยละ 50 เข้าซื้อพอร์ตสินเชื่อCorporate Salary Loan จาก Security Bank Corporation (SBC) โดยมีระยะเวลาของธุรกรรมสิ้นสุดภายในเดือนกรกฎาคม 2565

   โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวม 565 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ หรือคิดเป็นประมาณ 356 ล้านบาท

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์   ศิลาวงษ์